← Tillbaka till sökresultat

Gustafsbergs barnhus 1776

Här kan du läsa om det nyöppnade barnhuset vid Gustafsberg utanför Uddevalla 1776. Artikelserien publicerades i Göteborgs Allehanda.

Svartvitt foto på en träbyggnad i två våningar.

Gustafsbergs barnhus. Foto okänd/Bohusläns museum.

Historia

1766 köpte Anders Knape gården Baggetofta utanför Uddevalla. I ett testamente 1772 lät han och hans hustru Katarina Hegardt inrätta en barnhusstiftelse för studiebegåvade och behövande gossar från Bohuslän. Barnhemmet fick namnet Gustafsbergs Barnhusinrättning och de första barnen anlände sommaren 1776.

På en höjd med fri utsikt över saltsjön står ett nybyggt tvåvåningshus. Det är här i den nya barnhusinrättningen på Gustafsberg som de små skolpojkarna ska bo och bli undervisade av informatorn adjunkt Winding. Säkert både nervösa och förväntansfulla inspekterar de soffan med den välstoppade tagelmadrassen där de ska sova, sina alldeles egna bestick och de fina redskapen de ska använda under rasterna.

I en serie artiklar om det nyöppnade barnhuset som publicerades i Göteborgs Allehanda hösten 1776 kan man läsa om  skolpojkarna vid Gustafsberg och deras undervisning. Här följer artikelserien och efter varje tidningsartikel finns en avskrift av texten med moderniserad stavning.

Artikelserien om Gustafsbergs Barnhus-inrättning vid Uddevalla

Gulnad tidningssida med svårläst text. Avsnitt 1.

Källa: Götheborgs Allehanda 1776-09-17.

Berättelse om Gustafsbergs barnhus-inrättning vid Uddevalla

Allmänheten blev redan för några år sedan, underrättad om den berömvärda testamentariska disposition som herr handelsman Knape i Uddevalla, tillika med sin avlidna saliga fru, Catharina Hegardt stiftat, varigenom de anslagit all sin lösa och fasta egendom till en barnhus-inrättning vid sin gård Baggetofta, en fjärdedels mil ifrån staden, nu av hans Majestät kallad Gustafsberg.

Denna disposition blev av hans Majestät ganska nådigt ansedd, och med dess höga konfirmationsbrev av den 14 mars, 1774 stadfäst, i vilket allt vad testator till barnhusets fördel och säkerhet sökt, i nåder är beviljat. Man vill nu allenast nämna en förmån, som, vida bekant är, ej åtföljer någon annan barnhusinrättning, nämligen: att Kungliga Majestät nådigt förunnat informatorn vid detta barnhus dubbla tjänsteår.

Var och en ömt tänkande medlem av samhället, som fick kunskap om denna inrättning, betygade en glad erkänsla, som hade man däruti tagit besynnerlig del. Alla längtade att se en så berömlig, tillärnad anstalt satt i verkställighet. Början därtill gjordes ock kort efter, med byggnings anläggande på den förut nämnda egendomen Gustafsberg, som i anseende till ortens sundhet och vackra belägenhet kan giva en angenäm förfriskning. Från husen, som är belägna på en höjd, har man på ena sidan en fri utsikt över saltsjön och öppna skeppsloppet, så att man kan se vartenda ut- och ingående fartyg som passerar. På de andra sidorna fägnas ögat av vackra bördiga ängar, åkerfält, lundar av lövträn och stora tjocka tallskogar några 100 alnar ifrån. Ehuru det begynte verket och anläggningen med tillbörlig drift fortsattes, hann det likväl ej förrän i sommar till den fullkomlighet, att barn kunde antas.

Sedan adjunkten i Uddevalla herr Winding, blivit kallad till informator med 300 daler silvermynts årlig lön och fritt underhåll, så intogs några barn i juli månad, och i början av augusti öppnades detta barnhuset med 15 stycken piltar av olika ålder, ifrån 6 till 12 år gamla. Enligt testamentet antas endast och allenast gossar, helst av Uddevalla stads fattiga invånares, fattiga ämbetsmäns, handlandes, hantverkares, arbetskarlars och sjöfolks barn, besynnerligen änkors och faderlösa. Ett och annat mycket torftigt barn tar likväl testator in i sitt barnhus, som ej är fött i Uddevalla, utan annars i stiftet. Antalet är väl icke så visst fixerat, men skall i år stiga till 30, och efterhand tör det bli ökat till 40 och kanske därutöver till inemot 50. (Fortsättning härnäst.)

Gulnad tidningssida med svårläst text. Avsnitt 2.

Götheborgs Allehanda 1776-09-24.

Fortsättning av Berättelsen om Gustafsbergs barnhus-inrättning vid Uddevalla (se föregående nummer 74)

Då de intas bör de vara 6 år; dock bliva även sådan olyckliga barn antagna, som antingen kort efter födseln saknar både far och mor, eller genom armod och sjukdom skulle vanvårdas och förgås. De varda då i skickligt folks händer lämnade, och genom barnhusmedlen försörjda, tills de kunna intas i skolan. Sedan de blivit i barnhuset intagna få de där åtnjuta kläder, föda och undervisning in till de fyllt 15 och 16 år, varefter de varda employerade till handel, hantverk och sjöfart, och om några utmärker sig för särdeles kvickhet och skicklighet till studier, så kvävs icke det snillet, utan lämnas allt tillfälle till vidare förkovran och framsteg.

Barnen är logerade uti en särskild byggning, tvenne våningar hög, uti vilken utom flera är trenne för deras räkning inredda rum, försedda med 7 soffor i vardera, så att sängställen redan är inrättade för 42 piltar, 14 i vart rum. Deras bädd består av en skön välstoppad krulltagelmadrass, med dylik kudde, tvenne lakan och rya. Då sofforna är uppslagna har de tillräckligt utrymme, så att de alla 14 i var sitt boningsrum, spisas vid ett långt bord. Fyra gånger om dagen få de mat, frukost, middag, aftonvard och aftonmåltid. Vart barn har sin metall-sked samt nätt kniv och gaffel. Själva egendomen Gustafsberg, fournerar barnhuset med mjölk, och en annan lantegendom lämnar slakt, så färskt allt jämnt skall vara att tillgå. (Fortsätt e.a.g.)

Gulnad tidningssida med svårläst text. Avsnitt 3.

Götheborgs Allehanda 1776-11-15 sid 2.

Bild 4. Gulnad tidningssida med svårläst text. Avsnitt 4.

Götheborgs Allehanda 1776-11-15 sid 3.

Fortsättning av berättelsen om Gustafsbergs barnhus-inrättning vid Uddevalla (Se föregående nummer 91)

På det de ej måtte vara alldeles okunniga om den värld, var de även utgör en del, och om vad sig tilldragit i världen; så ska de få nödig undervisning uti geografiska och historiska vetenskaperna. Fäderneslandets känning, dess märkligaste öden, och de åtskilliga konungahus som förut styrt däröver, skall, så mycket var och ens kapacitet medgiver, bibringas alla, då ock en rätt kärlek för fosterlandet bör inplanteras. Härunder ges dem ock ett begrepp om vårt nuvarande välsignade regeringssätt, om olikheten därav emot dess förra grunder och de stora fördelar som oss därav tillflyta. Där jämte ska de även efterhand, inhämta kunskap av stats-historien, om vad sig tilldragit uti andra riken i världen, om deras städer, produkter och religion.

Utav matematiken ska de även få något begrepp om de allmännaste grunderna i geometrin, och Trigonometria piana, som kunna skärpa tankekraften, och komma till pass vid mångfaldiga tillfällen i det allmänna levernet, även som något utav astronomin.

Alla, som har minsta handlag, ska övas och undervisas i ritkonsten, som så mycket roar och gagnar en människa, evar hon ock skall stanna i världen, och besynnerligen rekommenderar en yngling. För dem, som fått någon gåva att sjunga, är tillfälle att den vidare uppodlas, då de tvenne gånger i veckan övas att sjunga efter noter.

Detta är det viktigaste, som sysselsätter informatorns omtanke för barnens undervisning, De är i anseende till deras skicklighet och framsteg delade uti fyra klasser. I första läses svenska innantill och Luthers lilla katekes utantill. I andra Svebelii förklaring, något latin innantill, och en början ges att skriva och rita. I tredje läses katekesen, Millers bibliska historier, grammatican, litet latin expliceras, geografin, historien, samt skriva, räkna och rita. I fjärde läres allt detta omständligare och grundligare. Jämte Svebelii läses även Wilins katekes. Historien, geografin, matematiken, med skrivande, räknande och ritande är de stycken, vari dessa ämne-svenner (?) övas. Att vinna ett äreställe i denna klass, kan man allenast vänta av de kvickare. Det är redan mycket vunnet och något att glädjas över om ett trögare snille kan inhämta en grundlig och praktisk kunskap om Gud, hans evangelium och sina skyldigheter; samt lära skriva och räkna, rita och få någon tinktur av världens kännedom.

Om något barn gör sig utmärkt för särdeles kvickt geni, lärgirighet och håg för prästeståndet, så vill även testator tillåta, att den må uti de stycken undervisas, som till detta ändamål leda.

Lektionerna begynner om sommaren klockan 7 och om vintern klockan 8, först med bön och sång och ett eller ett halvt kapitels i Bibeln uppläsande och korta förklarande. Sedan de därpå har frukosterat, fortsätter lektionerna klockan 11 eller halv 12, och om eftermiddagen från 2 till 4 eller halv 5. Klockan halv 8 om aftonen görs bön. Om söndagen hålls merendels i övre våningen på en sal, gudstjänst med bön, sång och epistelns, samt evangeliets korta förklaring, efter barnens begrepp lämpad, varefter sedan ett förhör med dem anställs över varmed som är talat och slutas äntligen med bön och sång. Om sommaren under brunnstiden förrättas denna gudstjänst uti det på Gustafsbergs ägor belägna brunnshuset. Stundom då väderleken och tillfället medgiva, få de bevista gudstjänsten i Uddevalla, som är allena en fjärdedels mil från Gustafsberg.

Under lov-stunderna få de roa sig med täljande, skärande och slöjdande i trä vartill stiftaren låtit göra allehanda verktyg; knivar, sågar, huggjärn med mera. Till nödig motions förskaffande få i synnerhet de, som äldre och starkare är, dels såga ved, dels med sin särskilda lilla yxa och spade arbeta uti en stor, till trädgård upptagen plan, i vilken vardera får sitt anvisade stycke, att uppbruka och däruti något att plantera. Alla barn som intas, blir upptecknade uti en längd med deras intagningsdatum, födelseår och härkomst, samt utmärkta till naturs-gåvor och framsteg; och äntligen vad levnad de valt, då de gått ut ur skolan.

Källor

  • Kungliga bibliotekets tidningsdatabas
   • Götheborgs Allehanda 1776-09-17
   • Götheborgs Allehanda 1776-09-24,
   • Götheborgs Allehanda 1776-11-15 sid 2 och 3

Vill du veta mer?

Visste du att

   • Det byggdes en ny skolhusbyggnad på Gustafsberg år 1854. Det gamla barnhuset, som idag kallas herrgården, blev då ekonomibyggnad med kök, matsal och bostadsrum.

Ur våra samlingar

Färgfoto av soppslev i silver med förgylld skopa.

Begravningssked från Anders Knape Hanssons begravning 1786. Foto Bohusläns museum.

Svartvitt foto med mörklädda pojkar som sitter och äter. Kvinnori ljusa förkläden står i bakgrunden.

Matdags vid Gustafsbergs barnhus ca 1912. Foto Thure Nihlén/Bohusläns museum.

Svartvitt foto av köksinteiör. Vid en stor murad spis med kåpa står sex kvinnor i vita förkläden.

Köket vid Gustafsbergs barnshus ca 1912. Foto Thure Nihlén/Bohusläns museum.

Att se på museet

Platser att besöka

Du kanske även är intresserad av

← Tillbaka till sökresultat