Bygga i landskapet

Foto. Allé och gräsbeväxt väg intill gröna åkrar.
Foto. Grön åker framför öda hus intill skogsparti.
Foto. Grönska med gula blommor, buskar och träd.
Foto. Grön åker och ett hus där åker möter skog.
Foto. Stenar samlade i högar omgivna av gräs.
Foto. Åker och flera hus där åker möter skog och berg.
Foto. Allé och gräsbeväxt väg intill gröna åkrar. Foto. Grön åker framför öda hus intill skogsparti. Foto. Grönska med gula blommor, buskar och träd. Foto. Grön åker och ett hus där åker möter skog. Foto. Stenar samlade i högar omgivna av gräs. Foto. Åker och flera hus där åker möter skog och berg.

Innehåll

1. Förhållningssätt i landskapet
2. Vad säger lagen?
3. Vägledning när man bygger i landskapet

Du som tänker bygga i en kulturmiljö med höga landskapsvärden, måste anpassa det nya till både bebyggelse och landskapsbild. Dessutom kan det finnas fornlämningar som påverkar planerna. Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser som förutsätter anpassning för att bygglov ska kunna beviljas.

1. Förhållningssätt i landskapet

Måste allt se ut som förr? Ska inte vår tid få lämna avtryck? Det kanske många frågar sig, men kulturmiljöer från olika tider är en resurs som vi måste handskas med på ett varsamt sätt. Välbevarade kulturmiljöer bidrar till att olika tiders sätt att leva förblir synliga. Det berikar vår livsmiljö och ger oss perspektiv på vår samtid. I en utpekad kulturmiljö måste vi därför arbeta på ett sätt som låter miljöns värden fortleva. Det är också det synsätt som stöds av lagstiftningen. När det byggs nytt i kulturhistoriskt värdefulla miljöer behövs alltså ett varsamt förhållningssätt till de värden och den karaktär som finns i miljön.

1.1 Varför anpassning?

I landskapsmiljöer är det ofta viktigt hur det nya uppfattas på håll. Bygger du i närheten av befintlig bebyggelse är den traditionella byggnadsstilen och placeringen den bästa förebilden. Bygger du i mer naturpräglade områden, är en anpassning till det omgivande naturlandskapet det viktiga. I landskapet finns ofta historiska spår, som stengärdesgårdar med mera, som kan vara skyddade enligt miljöbalken och som är viktiga att ta hänsyn till när det nya planeras.

Foto. Gårdsbebyggelse mellan odlingsmark och berg.

Traditionellt placerad bebyggelse, i mötet mellan odlingsmark och berg. Landskapsbilden har kunnat behållas, trots att husen är olika gamla. Bild från Bärfendal. Foto: Bohusläns museum.

1.2 Nytillkommen bebyggelse

I landskapsmiljöer är det landskapsbilden som helhet som är avgörande för planering av ny bebyggelse. Utforma och placera därför ny bebyggelse så att den smälter in i miljön. Då kan miljön behålla sin karaktär och sina kvalitéer. Placering i traditionella lägen i mötet mellan åker och berg gör det också möjligt att behålla odlingsmarkerna. Viktigt är husens form, volym, kulör, och hur de placeras. Takmaterialet och takets kulör är sådant som uppfattas på långt håll. Det gör också fönstrens form och placering. Detaljutformning spelar också roll, men här går det att vara friare, eftersom det inte lika enkelt uppfattas på avstånd. Om du bygger nytt i närheten av befintlig bebyggelse är det traditionella byggnadssättet en bra förebild. I mer naturpräglad terräng blir anpassning till det omgivande naturlandskapet mer viktig. Det är bra om nytillkommen bebyggelse inte dominerar i landskapet.

Foto. Gårdsbebyggelse placerad mellan odlingslandskapet och berg.

Exempel på gårdar i en kulturmiljö där det traditionella bebyggelsemönstret dominerar. De byggnader som är av senare datum har har anpassats efter befintlig bebyggelse och landskapsbild, vilket ger ett samlat helhetsintryck. Foto: Bohusläns museum.

1.3 Tomt och väg

Vägdragning och andra anläggningsarbeten påverkar helhetsbilden. Välj lösningar som smälter in i landskapet. Hur tomten anordnas spelar också roll. Välj lösningar som ändrar terrängen så lite som möjligt.

1.4 Äldre spår i landskapet

Värna spår av äldre tiders verksamhet i landskapet som stengärdesgårdar, torplämningar och äldre vägnät med mera. Med ett varsamt förhållningssätt kan förändringar genomföras på sätt som inte förtar den befintliga karaktären eller minskar förmågan för miljön att förmedla sin ursprungstids historia.

1.5 Fornlämningar?

Om det finns fornlämningar där du tänkt bygga, är det inte säkert att det går att genomföra bygget som först planerat. Om det inte går att hitta en annan lösning, där fornlämningen inte berörs, måste du ta kontakt med Länsstyrelsen. För ytterligare information om fornlämningar se avsnittet Fornlämningar där jag vill bygga

2. Vad säger lagen?

Om du bygger nytt i en miljö med kulturvärden, som exempelvis en kulturmiljö som finns med i ett kulturmiljöprogram (eller motsvarande dokument) eller i ett riksintresseområde, måste det nya anpassas till platsens kulturvärden. Plan- och bygglagens 2 kapitel 6 § säger att en byggnad ska ha en utformning som är ”lämplig med hänsyn till platsens…natur och kulturvärden”. I ett kulturmiljöprogram utgör det traditionella byggnadssättet ofta en av motiveringarna till kulturlandskapsmiljöernas kulturhistoriska värde. Det traditionella byggnadssättet blir därmed viktigt att förhålla sig till. I mer naturpräglade delar av en landskapsmiljö handlar anpassningen i stället om att bygga diskret i förhållande till landskapsbilden samt att förhålla sig till eventuella stengärdesgårdar och andra landskapselement. Kulturmiljöprogram med kulturmiljöernas motiveringar och värden hittar du via din kommuns hemsida. Stengärdesgårdar och odlingsrösen med mera inom jordbruksmark är skyddade enligt miljöbalken. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen och får inte tas bort eller påverkas. Läs mer i avsnittet Vad säger lagen om kulturvärden?

3. Vägledning när du bygger i landskapet

Bygger du i landskapsbaserade kulturmiljöer är det både landskap och bebyggelsebild som styr hur nybyggnationen placeras och utformas. För att hitta en lösning som är så varsam som möjligt finns några tumregler när det gäller bebyggelsens placering och utformning, se nedan. Tumreglerna fungerar i många fall, men varje situation kräver sin egen analys och lösning.

3.1 Bebyggelsens placering och tomtens utformning

 • Lokalisera nya hus på liknande sätt som den omgivande bebyggelsen.
 • Placera ny bebyggelse på det traditionella sättet i mötet mellan odlingsmark och berg. Det innebär samtidigt att du inte bygger ute på åker, äng eller betesmark, och inte heller uppe på bergskrönen.
 • Behåll terrängens huvudsakliga form, det vill säga tomten görs inte avplanad, vare sig med massor eller sprängning. Huset byggs då med grundmur som anpassar sig till markens lutning.
 • Anordna tomten så att den anknyter till den omgivande miljön och tillvaratar de kulturvärden som finns, exempelvis stengärdesgårdar och odlingsrösen med mera.
 • Tänk på att anordna vägar, vatten, avlopp och andra anläggningar på ett sätt som inte påverkar landskapet och kulturmiljön negativt.

3.2 Byggnadens utformning

Anpassning till det traditionella bebyggelsemönstret kan vara:

 • Anpassa husets volym, form och placering till den omgivande miljön och de omkringliggande äldre husens volym och form.
 • Ge byggnaden ett formspråk som inte dominerar i landskapet.
 • Om den nya byggnaden ska ha en traditionell utformning är ofta de bohuslänska enkel- eller dubbelhusen lämpliga utgångspunkter. Detta innebär ett 1 1/2-planshus med förhöjt väggliv 30–90 cm, och sadeltak med 30-35 graders taklutning.
 • Välj gärna stående träpanel som fasadmaterial.
 • Välj gärna röda takpannor, helst lertegel, som takmaterial.
 • Utbyggnader kan ha falsat rött plåttak och enklare byggnader kan ha papptak.
 • Placera fönstren symmetriskt och i balans på fasaden om den nya byggnaden ska ha en traditionell utformning. Fönstren bör gärna ha minst en vertikal post och kan gärna vara spröjsade. Stora glaspartier är inte lämpligt.
 • Låt detaljer som förstukvistar, uteplatser, balkonger med mera underordna sig huset, så de inte dominerar i storlek.
 • Måla fasaden i ljusa kulörer om byggnaden ska ha en traditionell utformning. I detta sammanhang kan också matt faluröd färg väljas. Fönstersnickerier kan med fördel ges en avvikande kulör.
 • Var försiktig med stora och uppenbart moderna tillägg som blir väl synliga (som exempelvis stora trädäck eller inglasade uterum med mera).

Anpassning till terräng och naturlandskap kan vara:

 • Anpassa husets volym, form och placering till den omgivande miljön.
 • Ge byggnaden ett formspråk som inte dominerar i landskapet. Man kan bygga traditionellt, men man kan också ha ett friare formspråk.
 • Fasadkulören kan anpassas till det omgivande naturlandskapet
 • Var försiktig med stora och uppenbart moderna tillägg som blir väl synliga (som exempelvis stora trädäck eller inglasade uterum med mera)
Foto. Byggnad som håller på att byggas mellan odlingslandskap och berg.

Ny ekonomibyggnad under uppförande, regelstommen och hälften av takstolarna är på plats. Byggnaden är placerad i det traditionella läget i mötet mellan odlingsmark och berg och i anslutning till befintlig bebyggelse. Här blir anpassning till befintlig bebyggelse det viktiga. Foto: Bohusläns museum.

Foto. Bostadshus som håller på att byggas i grönskan på bergssluttningen.

På en plats som denna är anpassningen till den naturpräglade omgivningen det viktiga. Nytt hus under uppförande, endast regelstommen syns. Foto: Bohusläns museum.

Begreppslista

 • Fornlämning är en fysisk lämning efter äldre tiders verksamheter och bruk som är varaktigt övergiven. Gravar, resta stenar, hällristningar och fartygslämningar är exempel på fornlämningar.
 • Kulturmiljö är ett område som präglats av människans verksamhet under historien, och där spåren efter detta är så välbevarade och värdefulla att platsen har ett kulturhistoriskt värde. En kulturmiljö kan exempelvis innehålla fornlämningsområden, bebyggelsemiljöer, eller kulturlandskap. Formellt sett är de utvärderade och kan vara av riksintresse, eller kommunalt intresse, och finns då redovisade i ett kommunalt kulturmiljöprogram eller motsvarande, samt i kommunens Översiktsplan.

Andra sidor i Bygga i Bohuslän:

Bygga i landskapet är en del av  Bohusläns museums rådgivningsmaterial Bygga i Bohuslän.