Arkeologi och kulturmiljö

Kulturmiljövård

Kulturmiljövård

Kulturmiljövård är en fråga som ligger oss på Bohusläns museum varmt om hjärtat.

Kulturmiljöer är platser eller områden som på olika sätt berättar om vår historia. Historiska platser i landskapet ger oss perspektiv på framtiden, men också fina upplevelser. Trånga prång mellan husen i kustsamhällena, fascinerande hällristningar, eller kombinerade natur- och kulturupplevelser i historiska landskapsavsnitt: Allt detta speglar aktiviteter från dem som levt på platsen innan oss.

Dessa historiska miljöer, eller kulturmiljöer, är också en tillgång för ett långsiktigt hållbart samhälle. I en tid när vi ska minska vårt långväga resande, erbjuder de spännande upplevelser på nära håll. I synnerhet i Bohuslän, med alla sina besökare, finns ett stort behov av intressanta besöksmål som komplement till de mer självklara destinationerna. Historiska miljöer är en resurs vi ska använda och ta hand om på ett bra sätt.

Kulturmiljövård är arbetet med att kartlägga, dokumentera, vårda och tillgängliggöra historiska miljöer. Syftet är att de ska bli väl omhändertagna, och att den historia de kan berätta ska leva vidare och förmedlas. Alla ska kunna ta del av tidigare generationers erfarenheter.

Bohusläns museums kulturmiljöarbete

Vi arbetar för en historia med många perspektiv och för ett hållbart samhälle, där kulturmiljöerna är en viktig del.

Vi är en professionell aktör med lång och bred erfarenhet inom kulturmiljövård. Vi utför olika typer av kulturhistoriska utredningar, kulturmiljöunderlag, antikvarisk medverkan, liksom dokumentationer och analyser som berör landskapets historia. Vi kan kulturmiljöfrågor i vid mening, vi kan fornlämningar både på land och i vatten, byggnadsvård, skyddad och värdefull bebyggelse, kyrkor, kulturmiljöer och landskapets historia etc.

Vi samverkar gärna med olika parter i projekt med kulturhistorisk inriktning, och vi vill vara en självklar samverkanspart i arbetet med kulturarvet i Bohuslän. Vi har stor erfarenhet av att skriva och förmedla en historia med många dimensioner.

Vi svarar på frågor och ger råd till privatpersoner och samhällsplanerare i frågor kring bebyggelse, kulturlandskap, fornlämningar mm liksom kulturmiljövård generellt. Vi är en remissinstans för kommuner och Länsstyrelsen i frågor rörande kulturmiljöaspekter i samhällsplaneringen.