Arkeologi och kulturmiljö

Arkeologi på uppdrag

Arkeologi - på land och i vatten

Arkeologi på uppdrag

Bohusläns museum är en professionell aktör med lång och bred erfarenhet inom uppdragsarkeologi. Vi utför alla typer av arkeologiska, marinarkeologiska och publikt arkeologiska uppdrag.

 Arkeologi

Vår arkeologiska verksamhet spänner från att utföra omfattande arkeologiska undersökningar till att svara på frågor från intresserade privatpersoner. Vi kombinerar hög ämneskompetens med professionalitet i utförandet och god förmåga att hantera komplexa undersökningsprojekt. Vi utför arkeologiska undersökningar, kulturhistoriska landskapsanalyser, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, beställarstöd, osteologiska analyser, publika aktiviteter, forskning med mera. Våra arkeologer har utfört arkeologiska undersökningar i Västsverige i mer än 20 år. Inom verksamheten arbetar för närvarande 16 arkeologer.

Bild på arkeolog som gräven en grav i Nya Lödöse

Fig. Stadsarkeologisk undersökning av Nya Lödöse. Foto: Markus Andersson

Marinarkeologi

Bohusläns museum är en av landets största och mest erfarna institutioner vad gäller marinarkeologisk uppdragsverksamhet. Vi har en gedigen erfarenhet av att utföra utredningar, förundersökningar och mer omfattande undersökningar i hav, sjö och vattendrag. Våra tjänster efterfrågas i regel i samband med generella planärenden, hamn- och farledsmuddringar, hamnutbyggnader, kabel- och rörförläggningar, vindkraftsparker, m m. På byrånivå kan vi ge råd vid fysisk planering, liksom att utföra kulturhistoriska förstudier och granskning av sonardata, vilket ofta efterfrågas i miljöprövningsprocesser.

Inom verksamheten arbetar för närvarande tre marinarkeologer. Samtliga innehar arkeologisk examen med marinarkeologisk inriktning, och har stor erfarenhet av att leda, planera och genomföra marinarkeologiska uppdrag. All personal har yrkesdykarutbildning, som lägst svenskt A30. Allt dykeriarbete planeras, riskbedöms och utförs i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Sedan starten 1997 har Bohusläns museum utfört och avrapporterat mer än 200 marinarkeologiska uppdrag.

Osteologi

Vår osteologiska avdelning på Bohusläns museum står till förfogande för arkeologiska uppdrag. Nivån och mångfalden av våra osteologers utbildningar och erfarenheter kvalificerar oss på ett unikt sätt för inte bara analyser av mänskliga och icke-mänskliga lämningar, utan även arkeologiskt kontextuellt arbete. Vi lägger stor vikt vid att integrera de osteologiska fynden i de arkeologiska resultaten som helhet. Närvaro i fält ökar kvaliteten på det återvunna materialet, samt möjliggör en tydligare bild av sammanhanget. Vårt välutrustade laboratorium inkluderar bland annat ett makroskop och en välsorterad referenssamling för att möjliggöra detaljerad analys. Vi har även en väl utvecklad strategi för stadsarkeologiska undersökningar. Vi kan tillhandahålla kostnadsuppskattningar på begäran.

Foto. Ett framben från ett rådjur ligger under ett makroskop.
Foto. På ett bord i laboratoriet ligger ett antal verktyg och ben från museets referenssamling.
Foto. Hyllor med innehållande ben.
Foto. Ett framben från ett rådjur ligger under ett makroskop. Foto. På ett bord i laboratoriet ligger ett antal verktyg och ben från museets referenssamling. Foto. Hyllor med innehållande ben.

Publik arkeologi

Att vår arkeologiska kunskap och våra resultat skall spridas ser vi som en självklarhet. Vi har mångårig erfarenhet av att hålla fängslande föredrag, spännande vandringar, intressanta visningar och lustfyllt lärorika skolprogram i samband med våra arkeologiska undersökningar och projekt. Kring olika arkeologiska teman håller vi seminarier och work-shops. Vi skriver vetenskapliga och populära böcker, artiklar och texter och vi bidrar gärna som kunskapskälla och inspiratörer vid bland annat utställningar, gestaltningsprogram och kurser.

Bild på utgrävning med Världsarvsförskolan i Tanum

Världsarvsförskolan hjälper till med undersökningen av en stenåldersboplats i Tanum

Arkeologisk utredning

En arkeologisk utredning görs för att ta reda på om det finns några okända fornlämningar i det område som ska exploateras. Kart- och arkivstudier följs av en inventering i fält där arkeologen letar efter platser som kan ha varit lämpliga för bosättning eller annan verksamhet under förhistorisk tid. För att konstatera om det finns fornlämningar under markytan i området grävs provgropar för hand eller sökschakt med hjälp av grävmaskin. Om en fornlämning upptäcks avbryts utredningen och schakten fylls igen. Den nya fornlämningen anmäls till fornminnesregistret (FMIS). Resultaten från utredningen används som planeringsunderlag för Länsstyrelsen och uppdragsgivaren.

Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte

I vissa fall kan en exploatering anpassas så att den planerade byggnationen helt eller delvis undviker en närliggande fornlämning. Då behöver man känna till fornlämningens storlek och utbredning. För detta ändamål görs en förundersökning i avgränsande syfte. Arkeologer tar med hjälp av en grävmaskin upp schakt i det aktuella området för att klargöra fornlämningens utbredning. När fornlämningens gränser är kända avslutas undersökningen och schakten fylls igen. Resultaten från undersökningen utgör planeringsunderlag för Länsstyrelsen och uppdragsgivaren.

Arkeologisk förundersökning

Ibland går det inte att undvika att byggplaner kommer att påverka en fornlämning. Då krävs ett djupare kunskapsunderlag om fornlämningen innan den slutligen tas bort. En arkeologisk förundersökning är omfattande och har som ändamål att förse Länsstyrelsen med grundliga fakta om lämningens storlek, läge, ålder och slag och vetenskapliga potential. Arkeologerna tar upp ett flertal schakt med hjälp av grävmaskin och gräver ut vissa delar av fornlämningen för hand. Resultaten av förundersökningen används som underlag för Länsstyrelsens planering inför slutundersökningen.

Arkeologisk undersökning

En arkeologisk undersökning är det sista steget i undersökningsprocessen. Här tas tillvara så mycket kunskap och information som möjligt om fornlämningen och om de människor som levt på platsen. Hela fornlämningen, eller den del av lämningen som berörs av det planerade byggföretaget, undersöks, dokumenteras, tolkas och grävs bort. Fynd samlas in och registreras och konserveras vid behov. Prover från anläggningar tas för att analyseras. Slutundersökningar visas ofta för allmänheten ute i fält. Resultaten publiceras i tryckta rapporter och på webben. Kunskapen om fornlämningen och de människor som levt på platsen sprids bland annat i form av vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga skrifter och utställningar.

GRASCA – forskarskola i arkeologi

Nu deltar Bohusläns museum med två doktorander i ny forskarskola.
Mer information om GRASCA finns här (extern länk)

Priser

Vill du ta del av våra tjänster och få information om priser kontakta: uppdrag@bohuslansmuseum.se