Visselblåsning

Visselblåsarlagen är till för att fånga upp och agera på signaler om eventuella allvarliga missförhållanden i offentlig verksamhet. Bohusläns museum är en offentlig verksamhet med Västra Götalandsregionen och Uddevalla som stiftare tillsammans med Bohusläns hembygdsförbund. Med anledning av detta finns det en visselblåsarfunktion där du som har någon form av arbetsrelation till museet kan anmäla om du misstänker att en person i ledande ställning har gjort ett allvarligt fel. Identiteten på dig som anmäler hålls hemlig och anmälan hanteras av intern mottagare och extern oberoende part.

Missförhållanden inom museets verksamhet

Du kan som anställd eller vara person med annan arbetsrelation till museet, rapportera misstanke om allvarliga missförhållanden där förtroendevald eller person i ledande position kan vara inblandad.

Det du misstänker har hänt ska vara ett allvarligt fel och kan till exempel handla om:

  • Allvarliga säkerhetsbrister
  • Bedrägeri eller ekonomisk brottslighet
  • Muta eller korruption
  • Jäv eller gynnande av närstående
  • Allvarliga tjänstefel
  • Grov diskriminering
  • Privat vinning eller fördel av sin tjänsteställning

Vem kan anmäla?

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier:

  • Anställda, förtroendevalda, arbetssökande och praktikanter
  • Ej anställda som utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • Egenföretagare, till exempel konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer

Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Bohusläns museum att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering.

Dina personuppgifter är dessutom skyddade av sekretess och hanteras endast av särskilt utsedda personer. Du som rapporterar ska tro att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller inte vid medvetet falsk rapportering.

Inkomna rapporter

Inkomna rapporter och meddelanden hanteras av utsedda personer som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Extern parter anlitas för delaktighet i hantering av inkomna ärenden för att säkerställa oberoende och opartiskhet. Vid rapporter som kräver större utredningar används extern juridisk kompetens.

Generella synpunkter på hur museets verksamhet bedrivs hänvisas till info@bohuslansmuseum.se

För rapportering:
vissel@bohuslansmuseum.se

Vill du rapportera anonymt så görs detta via vanligt brev till:

Mari Trollvik
Bohusläns museum
Box 403
451 19 UDDEVALLA

eller

Linnéa Neckman
Östergötlands museum
Box 232
581 02 LINKÖPING

Om du gör din anmälan anonymt finns det ingen möjlighet att ge dig en återkoppling, men vi handlägger anmälan utifrån den information du lämnat.