Om oss

Våra värderingar

Alla människors lika värde i ett hållbart samhälle

Detta står vi för

Grundläggande principer:

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är en grund för det demokratiska, öppna samhället. Bohusläns museum har därför de mänskliga rättigheterna som sin värdegrund och ett rättighetsbaserat arbete som arbetsmetod. I vårt arbete värnar vi om allas rätt till kultur, identitet, synlighet och delaktighet. Vårt arbete ska bidra till en inkluderande och pluralistisk historieskrivning av kulturarv från alla tider inom museets profilområden.

Vi strävar efter att:

 • alla ska känna sig välkomna, trygga och delaktiga
 • alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av museets verksamhet
 • vara tillgängliga, såväl i våra lokaler, på våra webbsidor, och i verksamhetens innehåll
 • våra utställningar, program, samlingar och dokumentationer ska spegla kulturarvens mångfald

För att säkerställa detta utgår vårt arbete från:

 • Delaktighet och inkludering
 • Icke-diskriminering och jämlikhet
 • Öppenhet och rättssäkerhet

Vill du läsa mer om mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete?

Hållbar utveckling

 • Bohusläns museum arbetar på ett sådant sätt att det ska gynna individen, naturen, våra kulturarv och våra olika traditioner.
 • Miljön är ett gemensamt arv och ansvar. Det som görs i dag påverkar miljön i framtiden. Bohusläns museum har bytt ut de kemikalier som naturen inte kan hantera och som negativt påverkar våra egna hormonella system och växt- och djurlivet, till miljömärkta och biologiskt nedbrytbara alternativ.
 • Vi arbetar löpande med energieffektivisering och gör noggranna val för att exempelvis undvika varor som innehåller metaller som är ovanliga i naturen.
 • Vi driver vår verksamhet så att vi bidrar till både det lokala och globala samhällets utveckling och inte till att vi kortsiktigt ökar vårt välstånd på bekostnad av livskvaliteten för dem som lever i utvecklingsländer.

ICOMS yrkesetiska regler

 • Ett av de viktigaste styrdokumenten i det dagliga arbetet på museer världen över är ICOMS yrkesetiska regler. ICOM (International Council of Museums) är en internationell organisation för museer och museianställda, grundad 1946. ICOM är rådgivare till UNESCO i museifrågor och The ICOM Code of Professional Ethics antogs 1986.
 • Reglerna sätter upp en minimistandard för hur museiprofessionellt anställda ska uppträda och prestera i ditt arbete. De formulerar också vad allmänheten bör kunna förvänta sig av dem som arbetar på museerna.
 • ”Museernas uppdrag är att förvärva, bevara och främja sina samlingar som ett bidrag till skyddet av natur-, kultur- och det vetenskapliga arvet. Museernas samlingar är ett arv som är viktigt för oss alla, som intar en särskild ställning i lagstiftningen och som åtnjuter internationellt rättsskydd. I det medborgerliga förtroendeuppdraget ligger en omdömesgill förvaltning med rättmätigt ägande, varaktighet, dokumentation, tillgänglighet och utmönstring/gallring under ansvar.”

För mer information om ICOM

Kärnvärden:

Kvalitet

Museets medarbetare är experter inom sina respektive ämnes- och yrkesområden. Professionella och engagerade medarbetare med höga krav på verksamheten. Kvalitet är en självskriven grundvärdering i allt som rör verksamheten – i produktioner, aktiviteter och i vårt agerande internt och externt.

Lyhördhet

Att vara uppmärksam på våra målgruppers behov och önskemål är ett naturligt förhållningssätt för oss. Vi har ett inkluderande synsätt som ska säkerställa tillgängligheten för våra besökare och kunder. Lyhördhet inför våra målgrupper och inför samhället är en grundläggande värdering. Som medarbetare är vi nyfikna på och intresserar oss för våra besökares, kunders och samverkanspartners frågor, synpunkter och idéer.

 Mod

Kärnvärdet Mod tvingar oss att alltid ifrågasätta oss själva, våra beslut och vad Bohusläns museum erbjuder besökare, kunder och samverkanspartners. Vi kan inte säga att vi i varje situation är modiga – men vi strävar efter att våga göra annorlunda, att utmana tryggheten och att överraska för att vara relevanta och intressanta för besökare och omvärld. Vi strävar efter att ha en egen röst i samhället; med hög integritet och en ambition att tänka i nya banor. Den här inställningen innebär också att vi ska våga ta risker, att i bland misslyckas – och att våga ta konsekvenserna av våra beslut.