Bygga i bebyggelsemiljö

Foto. Berg i dagen intill en havsvik. En samlad grupp med många trähus, sjöbodar och bryggor.
Foto. Hus med träfasader i olika färger.
Foto. Hus med röd träfasad och rött tak. Havsvik i bakgrunden.
Foto. Gråmålat större tvåvåningshus intill väg.
Foto. Gula blommor och rödmålat hus med pulpettak.
Foto: Fiskeläge med bebyggelse.
Foto. Berg i dagen intill en havsvik. En samlad grupp med många trähus, sjöbodar och bryggor. Foto. Hus med träfasader i olika färger. Foto. Hus med röd träfasad och rött tak. Havsvik i bakgrunden. Foto. Gråmålat större tvåvåningshus intill väg. Foto. Gula blommor och rödmålat hus med pulpettak. Foto: Fiskeläge med bebyggelse.

Innehåll

1. Förhållningssätt i bebyggelsemiljö
2. Vad säger lagen?
3. Vägledning när man bygger i bebyggelsemiljö

Du som tänker bygga i en kulturmiljö, måste både anpassa det nya husets utseende och beakta hur det påverkar omgivningen. I bebyggelsemiljöer uppfattas det nya huset både på nära håll, och som en del av bebyggelsen som helhet. Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser som förutsätter anpassning för att bygglov ska kunna beviljas. Bygger du i en miljö med äldre bebyggelse, är den lokala byggnadstraditionen den bästa förebilden. I miljöer med yngre bebyggelse anpassas det nya till den tidskaraktär som är motiveringen till att miljön är kulturhistoriskt värdefull. Materialval, detaljutformning och kulörval blir mycket viktiga, liksom husets volym och takvinkel med mera.

1. Förhållningssätt i bebyggelsemiljö

Måste allt se ut som förr? Ska inte vår tid få lämna avtryck? Det kanske många frågar sig, men bebyggelsemiljöer från olika tider är en resurs som vi måste handskas med på ett varsamt sätt. Välbevarade bebyggelsemiljöer bidrar till att olika tiders sätt att leva förblir synliga. Miljöerna berikar vår livsmiljö och ger oss perspektiv på vår samtid. I en utpekad kulturmiljö måste vi därför arbeta på ett sätt som låter miljöns värden fortleva. Det är också det synsätt som stöds av lagstiftningen.

1.1 Varsamhet förvaltar och ger möjligheter

I kulturhistoriskt värdefulla miljöer är målet att miljöerna ska behålla sin tidstypiska karaktär, både i form av utförande och material samt att miljöerna också fortsättningsvis ska kunna förmedla den upplevelse de uppskattas för. Med ett varsamt förhållningssätt kan du göra förändringar som inte förtar den befintliga karaktären och som låter miljön fortsätta berätta sin ursprungstids historia.

Foto. Trähusbebyggelse med röda tegeltak intill väg.

Del av Kungsgatan i Marstrand. Hur integreras ett nytt hus i en befintlig bebyggelsemiljö med höga kulturhistoriska värden? Foto: Bohusläns museum.

1.2 Nytillkommen bebyggelse

Vid eventuell nybyggnation i kulturhistoriskt värdefulla miljöer styr såväl de enskilda husens utformning som bebyggelsemiljöns karaktär som helhet hur nya hus kan placeras och utformas. Våra kustorter är ofta tätt bebyggda och ny bebyggelses utformning kan få stor påverkan. Nytillkommen bebyggelse behöver utformas och placeras så att den smälter in i miljön genom att ta upp den lokala byggnadstraditionen med omsorg om både helhet och detaljer. Miljön kan därmed behålla sina samlade kvaliteter. Betydelsefulla faktorer vid nybyggnad är form, volym och placering av huset, liksom fönsterplacering och detaljutformning. Även behandling av mark och tomtens utformning är betydelsefullt i sammanhanget.

Foto. Bostadshus med ljust målad gavelfasad.

Den äldre bebyggelsen kan ha många olika former, men några drag återkommer relativt ofta. Volymen är ofta ett rektangulärt hus i en och en halv våning, med sadeltak. Taklutningen är ofta omkring 33-35 grader, den vinkel det blir om gavelspetsens höjd görs som 1/3 av husbredden. Grunden är oftast anpassad till terrängen, tomten är sällan plan. Fönster är ofta regelbundet och symmetriskt placerade. Foto: Bohusläns museum.

1.3 Fornlämningar?

Även om det inte är vanligt, så kan det förekomma fornlämningar i bebyggelsemiljöer. I städer kan det vara äldre kulturlager från århundraden av äldre bebyggelse. Om det finns en fornlämning där du tänkt bygga, är det inte säkert att det går att genomföra bygget som du först planerat. Om det inte går att hitta en lösning där fornlämningen inte berörs, måste du ta kontakt med Länsstyrelsen. Fornlämningar är skyddade enligt lag och Länsstyrelsens handläggare ger dig information om hur du kan gå vidare. För ytterligare information om fornlämningar se avsnittet Fornlämningar där jag vill bygga

2. Vad säger lagen?

Du som tänker bygga nytt i en miljö med kulturvärden, som exempelvis en kulturmiljö som finns med i ett kulturmiljöprogram (eller motsvarande dokument) eller i ett riksintresseområde, måste anpassa det nya till platsens kulturvärden för att bygglov ska kunna lämnas. Plan- och bygglagens 2 kapitel 6 § säger att en byggnad ska ha en utformning som är ”lämplig med hänsyn till platsens… kulturvärden”. Detta gäller även för bygglovsbefriade åtgärder. Bygglovsbefrielse för vissa åtgärder gäller dessutom inte alltid inom utpekade kulturmiljöer. I ett kulturmiljöprogram utgör det traditionella byggnadssättet ofta en av motiveringarna till miljöns kulturhistoriska värde. Det traditionella byggnadssättet blir därmed viktigt att förhålla sig till. Men det finns också miljöer där bebyggelsen har en annan karaktär, och då är det den karaktären som får vara utgångspunkt. Kulturmiljöprogram med kulturmiljöernas motiveringar och värden hittar du via din kommuns hemsida.  Läs mer i avsnittet Vad säger lagen om kulturvärden?

3. Vägledning när du bygger i bebyggelsemiljö

För att anpassa ett nytt hus till platsens karaktär, finns några beprövade tumregler när det gäller byggnadens utformning och placering, se nedan. Tumreglerna fungerar i de flesta fall, men varje situation kräver sin egen analys och lösning.

3.1 Byggnadens utformning

 • Anpassa husets volym och form till de äldre husens volym och form.
 • Om den nya byggnaden ska ha en traditionell utformning är de bohuslänska enkel- eller dubbelhusen lämpliga förebilder. Detta innebär ett 1 1/2-planshus med ett  förhöjt (30-90 centimeter) väggliv och sadeltak med 30-35 graders taklutning.
 • Välj gärna stående träpanel som fasadmaterial.
 • Välj gärna röda takpannor, helst lertegel, som takmaterial.
 • Utbyggnader kan också ha falsat rött plåttak och enklare byggnader kan ha papptak.
 • Placera gärna skorstenen på eller nära taknocken. Om huset inte har någon eldstad kan ventilationen mynna ut i en skorstenshuv.
 • Plåtbeslag i takytorna bör vara röda, och avvattningssystemet vitt eller eventuellt metallfärgat. Använd inte svarta plåtbeslag.
 • Placera fönstren symmetriskt på fasaden. Fönstren bör då också ha minst en vertikal post och gärna vara spröjsade. Stora glaspartier är inte lämpligt.
 • Placera fönstren nära fasadlivet så att ingen utvändig nisch uppkommer
 • Låt detaljer som förstukvistar, uteplatser, balkonger med mera underordna sig huset, så de inte dominerar i storlek.
 • Undvik stora terrasser och altaner.
 • Måla fasaden i täckande ljusa färger.
 • Undantagsvis kan också matt faluröd färg väljas.
 • Fönstersnickerier kan med fördel ges en avvikande färg.
 • Avstå från moderna tillägg som fasadbelysning med mera i känsliga miljöer.

3.2 Bebyggelsens placering

 • Lokalisera nya hus på liknande sätt som den omgivande bebyggelsen.
 • För kustsamhällena betyder detta en relativt oregelbunden placering i förhållande till övrig bebyggelse, liksom att nya hus anpassas till terrängens förutsättningar.
 • Placera huset på ett sätt som inte innebär plansprängning eller att tomten måste planas ut helt och hållet.

Här kan du läsa mer om Bohusläns byggnadstradition

Begreppslista

 • Fornlämning är en fysisk lämning efter äldre tiders verksamheter och bruk som är varaktigt övergiven. Gravar, resta stenar, hällristningar och fartygslämningar är exempel på fornlämningar.
 • Kulturmiljö är ett område som präglats av människans verksamhet under historien, och där spåren efter detta är så välbevarade och värdefulla att platsen har ett kulturhistoriskt värde. En kulturmiljö kan exempelvis innehålla fornlämningsområden, bebyggelsemiljöer, eller kulturlandskap. Formellt sett är de utvärderade och kan vara av riksintresse, eller kommunalt intresse, och finns då redovisade i ett kommunalt kulturmiljöprogram eller motsvarande, samt i kommunens Översiktsplan.

Andra sidor i Bygga i Bohuslän:

Bygga i bebyggelsemiljö är en del av  Bohusläns museums rådgivningsmaterial Bygga i Bohuslän.