← Tillbaka till sökresultat

Mary Wollstonecraft reser i Bohuslän

Sommaren 1795 reser en av upplysningstidens främsta feminister Mary Wollstonecraft genom Bohuslän. Här kan du ta del av några utdrag ur den reseskildring som hon ger ut efter sin skandinaviska resa.

Historia

Vem var Mary Wollstonecraft?

En av upplysningstidens främsta röster är författaren och feministen Mary Wollstonecraft. Hon föds 1759 i en välbärgad familj i London, men faderns spekulationer ödelägger snart familjens ekonomi. Hennes uppväxt är fylld av misshandel och återkommande uppbrott. Präglad av sin otrygga barndom, men med en okuvlig vilja till förändring strävar Mary efter kunskap och tar till sig upplysningstidens idéer. För henne är förnuft och lärdom av största vikt. Och inte minst, hon är strakt kritisk till att kvinnor inte får samma möjligheter och rättigheter som män.

Hon är entusiastisk, generös och omtänksam, vilket leder till att hon gör allt för att hjälpa sina vänner, sina syskon, sin mor och till och med sin far, trots allt han utsatt henne för.

Om kvinnans rättigheter

År 1787 återkommer Mary till London. Här vidarutvecklar hon sitt författarskap och skriver bland annat sin mest kända bok Till försvar för kvinnans rättigheter. Hon argumenterar för att män och kvinnor bör ha samma rättigheter eftersom kvinnor är förnuftsstyrda liksom män och inte underlägsna dem av naturen. Det är en jämlik uppfostran och utbildning som krävs för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter.

Oljemålning. Mary håller i en uppslagen bok. Hon har en vit sjal knuten runt det lockiga blonda håret. Hennes blick är riktad mot betraktarens

Porträtt av Mary Wollstone Craft av John Opie. Tate Britain, London.

I revolutionens Paris

Med ett starkt engagemang och med ett hopp om en bättre värld beger sig Mary Wollstonecraft till Frankrike 1792 för att delta i de revolutionära händelserna i Paris.

En stor mängd soldater och människor.

Målning av nationalgardet i Paris 1792 av Léon Cogniet 1836. Versailles.

Här träffar hon amerikanen Gilbert Imley och de inleder ett förhållande som resulterar i att hon blir gravid. När Mary föder dottern Fanny i maj 1794 tröttnar Gilbert snabbt på familjelivet och Mary blir djupt olycklig.

Resan till Skandinavien

I ett försök att återuppliva deras relation reser Mary Wollstonecraft till Skandinavien tillsammans med sin ettåriga dotter för att göra Imley en tjänst. Syftet är att försöka lokalisera ett försvunnet skepp med en värdefull last. Eftersom resan inte lämpar sig för små barn lämnar Mary barnsköterskan och Fanny i Göteborg och reser sedan vidare utan manlig eskort till Norge via Bohuslän. Efter sitt uppdrag i Norge försöker hon så snabbt som möjligt återkomma till lilla Fanny innan de tillsammans återvänder till England.

Gilbert Imley har lovat att när Mary kommer tillbaka ska han möta henne och de ska tillsammans resa till Schweiz. Men under sin resa anar hon att han inte alls är intresserad och när hon återkommer till London förstår hon att deras förhållande definitivt är slut.

Med hjälp av dagböcker och brev från sin resa ger Mary Wollstonecraft ut en reseskildring 1796; Bref, Skrifna under et kort wistande i Swerige, Norrige och Danmark.

Hon skildrar de områden hon passerar och ger oss därmed en inblick i hur det såg ut i Göteborg och Bohuslän vid den här tiden. I boken som dessutom präglas av hennes svåra relation till Gilbert Imlay reflekterar hon över moder- och faderskapet och den otrygga ställning kvinnor har i samhället.

Utdrag ur reseskildringen

Här följer några utsnitt från den del av reseskildringen då Mary Wollstonecraft vistas i Göteborg och färdas genom Bohuslän. Texten som är hämtad från den svenska översättningen från 1798 är här kompletterad med underrubriker.

Om staden Göteborg

Andra Brefwet. Götheborg är en nätt, glad Stad, bygd i Nederländska smaken. Gatorna äro på flera ställen genomskurna af Canaler, och prydda med Alleer, som skulle göra dem rätt angenäma, om icke Stenläggningen wore så beswärlig. Här finnas åtskillige rika Handels-hus, af hwilka de som härstamma från Skottland, drifwa mästa rörelsen…

Torg med människor vid en stor kanal som omges av hus och ett par kyrkor. Tavla med ram.

Lilla torget och stora hamnkanalen i Göteborg. Målning av Justus Fredrik Weinberg 1796.

En måltid i Göteborg

Därpå börjas gemenligen måltiden med en salt skinka eller bringa, och förlåt mig om jag uppehåller er en minut med beskrifningen af det som ofta twå til tre timar fästat mig wid en smärtande ledsnad, hwarje rätt sändes med et högtideligt prångel omkring bordet til Hwarje gäst: om nu den olyckan inträffar at Ni ej har appetit för första rätten, hwilket ofta hände mig, så måste Ni wänta til dess ordningen åter kommer til eder; ty utan at stöta Swenska artigheten, kan Ni icke taga för eder något af et annat fat. Med litet tålamod likwäl får Ni dock mat nog.

I twå hela timar följer fat på fat af kött, fisk, fogel, puddingar och kakor, m. m. Nästan så mycken tid åtgår sedan til Deserten, som genast framsatt på bordet jämte Punch och smultron, til sin nödtorft insupit ångorna af köttmaten. Genast efter måltiden drickes Caffe, hwilket hwarken Punchen eller Engelska Ölet, eller bakelsen eller rökta Laxen kan utesluta.

Livet vid kusten

Närmare hafwet, där Sill fångas i öfwerflöd, åtminstone på denna trackten, förrådas få spår til landtbruk. Spridda eländiga kojor synas hänga på de nakna klipporna, och bygda af grofwa stockar, trotsa de obarmhertige Elementerne: Ja så litet har man warit sorgfällig om walet af deras anläggning, at knapt en fotstig mellan klipporna kan wisa wägen därtil.

Wore det wäl underligt om detta arma folket, ej sällan utsatt för en köld, en genomträngande blåst, som sammansnörper skinnet och förstoppar lifsandarne, skulle finna en rå förnöjelse i Bränwins-supande, och i sina samqwäm sätta starka drycker i främsta rummet? i synnerhet som de mäst lefwa af starkt saltad mat och torrt bröd, hwilket bakas på en gång för hela året.

Ett ojämlikt samhälle – tjästefolkets och särskilt pigornas svåra villkor

Detta tjenstfolks belägenhet, särdeles qwinkönets, bewisar i alla afseenden, huru mycket det rätta begreppet af en förnuftig jämlikhet ännu ligger i sin linda. Här kan en husbonde under namn af aga ostraffadt slå sine tjensthjon, ehuru han gifwer dem en så ringa lön, at den på intet sätt swarar emot den nytta de tilskynda honom. Man besinnar icke, at ju mera man handterar en människa som slaf, ju mera gör man den trolös och efterlåten i goda seder. Särdeles sätter det starkare könet sin ära i det swagares förtryck.

Oljemålning. Fyra kvinnor tvättar kläder i en vak på en islagd sjö. En trätunna står på en släde som är spänd vid en häst.

Kvinnor som tvättar på isen av Jahn Ekenaes. 1891.

De mästa och tyngsta syslor inom hus äro ålagde de arma lastdragande pigorna. Jag har ofta sjelf sett dem släpa med wattusåen och pusta under bördan, särdeles i Ladugården; och man har berättat mig, at de arma flickorna om wintern måste i kalla watnet anställa twätt, då deras händer och armar ofta sönderskäras af isen eller spricka af kölden och blöda, medan ingen karl så mycket en gång bemannar sig, at han hjelper dem up med et enda ämbar.

De gå gemenligen denna årstid utan skor och strumpor, utan twifwel därföre at deras lön är så otilräcklig, bestigande sig knapt til 20 a 30 Engelska skilling. Det säges wäl, at de til Jul eller Nyåret eller eljest wid något tilfälle hafwa at wänta sig en liten skänk: men kan wäl detta tilfredsställa dem för et tungt arbete, då de plågas af brist på lifwets nödwändigaste förnödenheter?

Om sjukliga små barn

Qwinnorna äro ganska flitige at spinna och sticka: men af en missförstådd ömhet för sina barn, inswepa de dem winter och sommar i ylletyger; och som de sjelfwe hafwa en medfödd afsky för kallt watten, så syntes mig dessa fattiga kräkens smutsiga utseende, at icke beräkna den skada som et af utdunstningens ångor upfyldt wadmal måste tilskynda hälsan, lätt beswara den fråga som jag mer än en gång gjort mig sjelf, hwarföre man i byarne här i landet får se så få barn? I sjelfwa werket hafwa också dessa likasom i sin knopp förtwinande barn, föga af sin ålders friskhet och behag, hwartil, efter min öfwertygelse, mödrarnes okunnighet är mera skulden, än Climatets hårdhet.

Redan kranke af den förstämda utdunstning hwari de lefwa, och hwarigenom alla deras porer insupa en skadelig fugtighet, njuta de, medan de ännu ligga wid modrens bröst, salt och grof mat, kanske ock bränwin, och under hela barndomen samma starka föda, hwaraf föräldrarne, uthärdande et tungt arbete i fria luften, finna sig i behof, och den de såleds, men icke barnen, utan illamående kunna smälta. I förmögnare Ståndspersoners hus antagas här, såsom annorstädes, ammor at ge barn di.

Torftiga levnadsvillkor i norra Bohuslän

Gårdarna äro här små och dåliga. De fläste hus jag såg, förrådde fattigdomens eller åtminstone den swaga utkomstens tryckande hand: Sjelfwa ofruktsamheten tycktes personifierad wilja wisa sig. Ingen trägård eller kåltäppa, icke en gång et Potatoes-land lofwade at gifwa en krydda åt de torra fiskar, som hängde på en sticka utanför stugudörren: och de inskränkta korn- eller hafrelyckor ty hwete och rågåkrar såg jag ej bjödo knapt et magert bröd därtil.

Skörd och foderbrist

Wäderleken war ganska wacker, och landtfolket, wimlande på åkrarne at skära sin säd, at binda den i kärfwar och däraf upställa skylar, lifwade den glada utsigten obeskrifligt. Bohusländska klipporna, det är sant, döljde nu minst sin kala och ängsliga drägt; men som wägen et ansenligt stycke löper utmed en wacker å, på andra sidan följd af ymniga betesmarker, så war ofruktbarhetens bild icke den herrskande.

Böndernes kojor äro dock sämre, än de Norrskes; och träden, jämförde med deras Skogars Nestorer, likasom födde i går. Qwinnor och barn togo somligstädes löf af björkar, bokar och ekar: detta sätt at afhjelpa foderbristen, är wäl icke utan sin skada för de wackra lundarne; men hwad skall man göra då wintern är så långwarig at hö-förrådet icke räcker til. Af et sådant foder måste dock kor icke gifwa mycken mjölk.

Ett lass med råg och bilden av en fars kärlek (sid 178)

Det war Lördag, och aftonen owanligt klar. Öfwer alt i byarna gjordes anstalter för Söndagen. Jag for förbi et råglass, som för penseln och hjertat wisade det yppersta föremål jag någonsin kan ärinra. En liten Gosse satt grensle på en långhårig häst, och swängde en påk öfwer sit hufwud. Utmed wagnen gick fadren, bärande et barn i sina armar, som med wacklande steg måtte hafwa kommit honom til mötes, framsmekande ännu dess hälsning med sine små armar om dess hals: bakefter lasset följde en pilt i en urwäxt råck, sträfwande at med en tjuga hindra kärfwarne at falla ned. Mina ögon följde dem ända til stugan, och en sjelfmant suck hwiskade til mit hjerta, at jag afundade modren.

Målning med familj där fadern lyfter upp sitt barn.

Målningen Paternal Love av Etinne Aubry. The Barber Institute of Fine Arts.

Jag tänkte på mit barn, som aldrig skall ärfara huru ljuf en faders kärlek och omsorg är. Det bröst, som närt henne, häfde sig wid denna föreställning med en ångest, som endast en olycklig moder kan känna. Sjuttonde Brefwet. Jag hann omsider åter til Götheborg. Döm om min förtjusning at återfinna Fanny. En dylik känsla låter ej beskrifwa sig.

William Godwin och dottern Mary

Efter återkomsten till England inleder Mary Wollstonecraft så småningom en relation med samhällskritikern William Godwin. Trots bådas motstånd mot äktenskapet som de ser som en förtryckande institution gifter de sig när Mary blir gravid. Vid dotterns födelse drabbas Mary Wollstonecraft av barnsängsfeber och avlider den 10 september 1797, endast 38 år gammal.

Det är en stor författare och en viktig feministisk förgrundsgestalt som går ur tiden alldeles för tidigt.

Källor

  • Letters written during a short residence in Sweden, Norway, and Denmark, by Mary Wollstonecraft, tryckt 1889. Digitalt tillgänglig via Project Runeberg.
  • Bref, Skrifna under et kort wistande i Swerige, Norrige och Danmark av Mary Wollstonecraft, 1798. Digitalt tillgängliga via Litteraturbanken.

Vill du veta mer?

Visste du att

  • Mary Wollstonecrafts dotter Mary Shelley också blir författare och skriver bland annat Frankensteins monster.

Ur våra samlingar

Målningav ett torg där flera personer drar i rep för att få ner en staty.

Kungastatyn i New York raseras efter självständighetsförklaringen 1776. Foto: Bohusläns museum.

Inramad målning i gula toner med flera dokument och en fjäderpenna.

Trompe-l'oeil-målning av Christian Martin Broberg. Foto: Bohusläns museum.

Färgfoto av tvärsadel med trästomme och vadderad dyna av mörkblått ylletyg.

Tvärsadel för damer, från 1700-talet. Foto: Bohusläns museum.

Du kanske även är intresserad av

← Tillbaka till sökresultat