Kulturmiljö 2030

Kulturmiljö 2030 är ett framåtriktat kulturmiljöarbete i Västra Götaland.

Västra Götaland har ett rikt natur- och kulturarv som vi har ett gemensamt ansvar för.

För att samordna och utveckla kulturmiljöarbetet har de offentliga kulturmiljöaktörerna i samverkansdokumentet Kulturmiljö 2030 tagit fram en gemensam målbild:

Ett kulturarv som är angeläget och tillgängligt för alla, väl omhändertaget och nyttjat som resurs för lokal och regional utveckling.

Syftet är att samlas kring gemensamma prioriteringar inom kulturmiljöområdet för att få styrka och samordning. Organisationerna är Bohusläns museum, Göteborgs stadsmuseum, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Förvaltningen för kulturutveckling (fd Västarvet) och Västergötlands museum.

För att nå målen är de viktigaste utmaningarna i kulturmiljöarbetet följande:

  • att utveckla arbetet med delaktighet i kulturarvet,
  • att integrera kulturmiljöfrågorna tydligare i samhällsplaneringen och det regionala utvecklingsarbetet,
  • att utveckla arbetssätt för att möta strukturomvandlingen,
  • att integrera kulturarvsfrågor i klimatanpassningsarbetet ,
  • att bidra till att utveckla ett hållbart bruk av kulturhistoriska besöksmål.

Utöver de offentliga organisationerna finns andra viktiga aktörer med ansvar för kulturmiljöarbetet, förutom kommunerna, även civilsamhället med hembygdsrörelsen och svenska kyrkan.

Kontaktpersoner