Frågor och svar om fornlämningar

Bild på Vrångstad gravfält.

I takt med att ett samhälle utvecklas och bebyggelsen förändras kommer vi förr eller senare i kontakt med spår och lämningar efter förhistoriska människors bosättningar och verksamheter, det vill säga fornlämningar. Fornlämningarna i landskapet tillhör och ska vara tillgängliga för alla. Det är allas skyldighet att inte skada eller förstöra en fornlämning. Ansvaret för fornlämningarna delas av oss alla.

Vad är en fornlämning?

En fornlämning är en fysisk lämning efter äldre tiders seder, bruk och verksamheter, som är varaktigt övergiven och som kan antas ha tillkommit före 1850.

Det kan vara förhistoriska gravar, stenåldersboplatser, ruiner efter kyrkor, hällristningar, hålvägar och mycket mer. Fornlämningar under vatten är exempelvis vrak, hamnanläggningar, fiskeanläggningar. För vrak gäller att de ska ha förlist före 1850.

Fornlämningar skyddas genom bestämmelserna i Kulturmiljölagen och registreras i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister.

En fornlämning kan bestå av flera delar. Ett gravfält kan exempelvis innehålla flera olika sorters gravar; domarringar, stensättningar, resta stenar, rösen med mera. Dessa kan ha tillkommit under lång tid och de kan sträcka sig över ett stort område.

Övriga kulturhistoriska lämningar, som inte uppfyller kraven för fornlämningar, har inte samma starka skydd som fornlämningar. Men de berättar ändå om vår kulturhistoria. Det kan vara stenmurar, lämningar efter torp, kvarnar och sågar som tillkommit efter 1850, sentida militärhistoriska lämningar med mera. Ibland registreras också de i Kulturmiljöregistret.

Jag/vår förening vill börja vårda om en fornlämning. Vad ska vi tänka på?

Klippa gräs, röja sly och ta ner enstaka träd och buskar på och invid fornlämningar är tillåtet, under förutsättning att markägarens ger sitt tillstånd. Det är däremot inte tillåtet att dra upp rötter, flytta stenar, jämna ut marken eller göra andra markingrepp utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens tillstånd krävs också för skogsavverkning, anläggande av stigar och parkeringsplatser och nedsättning av stolpar till skyltar inom fornlämningen eller dess skyddsområde. Fråga gärna en antikvarie på Bohusläns museum, eller Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, om vad som gäller.

Vad gör jag om jag hittar en ny fornlämning?

Om du upptäckt en tidigare okänd fornlämning kan du ta kontakt med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet eller Bohusläns museum. Skicka in information vad det är du hittat, var lämningen hittats, med tydlig markering på en karta, samt kontaktuppgifter. En besiktning och bedömning av lämningen utförs, och om den bedöms uppfylla kriterierna för en fornlämning registreras den i Riksantikvarieämbetes Kulturmiljöregister.

Vad gör jag om jag hittar ett fornfynd?

Fornfynd kallas föremål från äldre tider som saknar ägare när de hittas, som påträffas i eller vid en fornlämning, och har samband med denna eller antas vara från tiden före 1850. Även dessa skyddas genom Kulturmiljölagen. Om du hittar ett fornfynd vänder du dig till Länsstyrelsen eller Bohusläns museum. Fynd i ädelmetall ska anmälas till Länsstyrelsen alternativt till en polismyndighet. Med ädelmetallfynd menas föremål som helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar.

Det är inte tillåtet att leta efter fornfynd i fornlämningar.  Det är inte heller tillåtet att använda metallsökare, annat än med särskilt tillstånd från Länsstyrelsen.

Mer upplysningar finns på Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se.

Vad måste jag tänka på när jag ska bygga?

Funderar du på att bygga och/eller söka bygglov? Det är ditt ansvar som fastighetsägare att känna till eventuella fornlämningar på din mark, så att de inte skadas av misstag av markarbeten med mera.

 • Kontrollera alltid redan i planeringsstadiet, om någon fornlämning kan komma att beröras.
 • Om känd fornlämning berörs rekommenderas en alternativ placering av byggnationen.
 • Du måste anpassa också övriga markarbeten så att fornlämningen inte skadas.
 • För att kontrollera om fornlämning finns inom din fastighet sök, i Riksantikvarieämbetes Kulturmiljöregister. Se länk längre ner på denna sida.
 • Om du vill veta mer om att bygga i närhet till fornlämningar: Riksantikvarieämbetets broschyr  Bygga och bevara

Om en fornlämning berörs av en planerad byggnation eller av något planerat markingrepp, ta kontakt med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar i ärenden som rör ingrepp i fornlämning samt fornlämningars skyddsområde. Utan tillstånd från Länsstyrelsen får inga markingrepp göras i en fornlämning.

Under vissa omständigheter kan det vara motiverat, att bevilja ingrepp i fornlämningar, ofta krävs då att ingreppet ska föregås av en arkeologisk undersökning av något slag. En arkeologisk undersökning bekostas av exploatören.

Mer om lagskyddet för fornlämningar

Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen (SFS 1988:950), andra kapitlet. Lagen reviderades 1 januari 2014. Här anges vad som är en fornlämning och vad som omfattas av lagskyddet. Skyddet gäller alla fornlämningar och deras närområde, även havets, sjöarnas och vattendragens lämningar.

 • Lämningar som uppfyller fornlämningskriterierna, och huvudsakligen kan antas ha tillkommit före 1850, betraktas som fornlämningar.
 • Tidsbestämmelsen 1850 är en förändring som kom när nya kulturmiljölagen trädde i kraft.
 • Lämningar som antas ha tillkommit 1850 eller senare har däremot inte ett automatiskt skydd. De kan fornlämningsförklaras, om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.
 • Även ännu okända fornlämningar har ett skydd, när de upptäcks.
 • Skyddet innebär att det är förbjudet att bebygga, förändra, ta bort, gräva i, skada eller täcka över en fornlämning.
 • Varje enskild fornlämning har ett skyddsområde, ett fornlämningsområde. Det har samma lagskydd som fornlämningen. Dess storlek beslutas av länsstyrelsen.
 • Ingrepp i fornlämning samt dess skyddsområde kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Det är alltid den som planerar att göra markingrepp inför exempelvis byggnation, muddring eller väg- eller hamnutbyggnader som har ansvaret att ta reda på om fornlämningar kan komma att beröras.

Vid nybyggnation eller anläggningsarbeten gäller grundregeln att fornlämningarna ska bevaras. Man ska alltså försöka att justera placering, utförande med mera så att man inte kommer i konflikt med fornlämningarna.

Om andra markingrepp planeras i närheten av en känd fornlämning, eller på en plats det kan finnas någon ännu inte upptäckt fornlämning, är man också skyldig att kontakta Länsstyrelsen i god tid. Detta ska ske innan något arbete påbörjats.

I första hand ska fornlämningar bevaras, men ibland är det nödvändigt att välja mellan att bevara eller bebygga. I samband med större ingrepp som exempelvis vägbyggen, nya bostadsområden, förläggning av sjöledningar och hamnutbyggnader, kan det vara svårt att helt undvika kontakt med fornlämningar. Länsstyrelsen gör då en avvägning mellan byggprojektets betydelse och fornlämningarnas bevarandevärde. Det är därför nödvändigt att i ett tidigt skede av planeringen ta reda på om kända och icke kända fornlämningar kan komma att beröras, och att ta tidig kontakt med Länsstyrelsen. Bohusläns museum kan också ge råd.

Om en fornlämning ska tas bort kan Länsstyrelsen besluta att fornlämningen undersöks och dokumenteras, så att kunskapen om lämningen tas tillvara inför framtiden. Det är länsstyrelsen som beslutar när en arkeologisk undersökning ska ske.