Till Lärare

I det landskap som vi ser omkring oss finns ett annat gömt landskap. Detta landskap har en historisk dimension som inte omedelbart är synlig för oss. När vi reser längs vägarna så reagerar vi inte nämnvärt på det landskap som passerar förbi. Eftersom vi lever här och nu så är det med dessa, våra nutida glasögon, som vi betraktar vår omgivning och därmed ser de gamla välkända husen, åkrarna, beteshagarna, bergen och havsvikarna ut precis som vi förväntar oss att de ska göra. Men alla detaljer har en historia att berätta – byarna har sina berättelser, kyrkorna har sina och fornlämningarna har sina historier.

Lärarhandledning

Bohusläns museum har tagit fram ett digitalt läromedel speciellt för skolorna på Orust. Det är tänkt att kunna användas i undervisningen om vår tidigaste historia, att uppmuntra till att söka ny kunskap såväl inom som utom skolans väggar.

Materialet är inspirerad av kulturmiljöpedagogiken. Kulturmiljöpedagogiken använder sig av lokala historiska platser och deras berättelser som ett aktivt sätt att lära om och inspireras av det förflutna. Att arbeta med förhistorien innebär att reflektera över och jämföra livet då och nu. Genom att använda ett historiskt perspektiv så kan aktuella frågor som integrering, demokrati, jämställdhet och försoning belysas.

Kulturmiljön är allt vad vi människor skapat och format under tusentals år. I princip all mark och alla miljöer har påverkats av människor. Kulturmiljön handlar om människor igår och idag, det handlar om ett möte med gårdagens människor för att hämta inspiration för framtiden.

”Orust förhistoria” innehåller ett material som är helt webbaserat. Innehållet utgår från fastlagda läroplaner och kursplaner. Ett webbaserade läromedel har flera viktiga fördelar. En fördel är att innehållets aktualitet inte går förlorad då materialet enkelt kan förändras och utvecklas.

Materialet är indelat i 7 olika teman:

Teman följer en kronologisk ordning, från äldsta stenåldern till järnålderns slut. Till varje tema finns diskussionsfrågor och förslag på hur man kan arbeta vidare. Här finns även ett litet Quiz med 10 frågor.

Under Övrigt finns förutom denna lärarhandledning rubriker som Tidsperioder och Forskning.

Under rubriken Tidsperioder ges en generell bild av viktiga skeenden såväl topografiska, klimatologiska som kulturella. Först ges en introduktion och i slutet av denna kan man klicka sig vidare till de olika tidsperioderna. Här finns även ett kartmaterial som visar hur Orust från 8 000 år f. Kr. reser sig ur havet.

Under rubriken Forskning finns förslag på hur eleven kan pröva på att arbeta som ”arkeolog”. Till hjälp finns här olika länkar; här finns kartor som visar vilka fornlämningar som ligger nära skolan, tips på källor som kan vara bra att titta på samt ett fornlämningskort.

I kulturarvspedagogiken läggs stor vikt vid att en läroprocess måste utgå från elevens egna erfarenheter och intressen därför är den del vi kallat tidsresa mycket viktig. I tidsresan kan kunskap blandas med inlevelse och fantasi.

Målgrupp

Främst är materialet tänkt att passa elever i grundskolans årskurser 3 till 6. Men det kan med fördel användas som grundmaterial även för andra åldersgrupper.

Mål

Att upptäcka det gömda landskapet. Att få insikt och intresse för sin lokala historia och vad landskapets olika delar har att berätta. Att få upptäcka och skapa grunderna för sin egen forskning. Att känna stolthet och tro på sin förmåga. Att få insikt i tolkningens och forskningens kreativa process. Att känna sig delaktig i en kunskapsuppbyggnad. Att få förståelse för att forskning och inte minst gestaltning av historien är både viktig och rolig och att alla ha något att berätta.

I det framtagna materialet finns en medveten koppling till de kunskapsmål som eleven ska uppnå. I första hand så relatera materialet till de samhällsorienterande och historiska ämnena. Genom att studera det forntida samhället med sitt långa tidsperspektiv så blir till exempel förändringar i levnadssätt och liknande synliga. Genom att ställa frågor till detta material och spegla dessa mot vår tid och våra värderingar så väcks frågor, om vårt sätt att leva, arbetstider, hur vi bor, vilken mat äter vi och så vidare.

Man kan förstås använda detta material i den ordinarie historieundervisningen. Ett annat förslag är att använda materialet mer tematiskt på så sätt att man under en begränsad tid låta förhistorien integreras i samtliga ämnen. Det kan gälla svenska, matematik, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen, engelska, idrott, musik, slöjd, hem- och konsumentkunskap och kanske även låta lunchen inspireras av temat.

Syfte

Att utveckla elevers kunskaper om och nyfikenhet kring förhistorien och förhistoriska förhållanden. Lära sig att behärska olika kronologiska perioder, begrepp och metoder. Att öka elevers historiemedvetande som innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Att med förhistorien som fond reflektera över företeelser i vår samtid.

Att utifrån egna förutsättningar tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för sig själv och sin nutid.

 

Kontaktperson

Christina Toreld
Arkeolog/pedagog
Tfn (mob): 0702-182520
E-mail: christina.toreld(at)bohuslansmuseum.se

Bohusläns museum, Box 403, 452 19 Uddevalla
www.bohuslansmuseum.se