Frågor och svar

Frågor om fornlämningar

Vad gör jag om jag hittar en ny fornlämning?

Nyupptäckta fornlämningar ska registreras i Riksantikvarieämbetes fornminnesregister. Om du upptäckt en tidigare okänd fornlämning kan du ta kontakt med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet eller Bohusläns museum. Skicka in information till oss var lämningen hittats, med tydlig markering på en karta, kontaktuppgifter och kanske vad det kan tänkas vara. En besiktning av lämningen utförs innan den kan registreras.

Vad måste jag tänka på när jag ska söka bygglov?

Funderar du på att bygga och/eller söka bygglov? Det är ditt ansvar som fastighetsägare, att känna till eventuella fornlämningar på din mark, så att de inte skadas av misstag av markarbeten med mera. Kontrollera alltid innan, om någon fornlämning eller fornlämningar kan komma att beröras. Anpassa markarbeten så att fornlämningen inte skadas. Om känd fornlämning berörs rekommenderas en alternativ placering av byggnationen. Det är angeläget att undvika konflikt med känd fornlämning.

Bild på Vrångstad gravfält

Vrångstad gravfält. Foto Bohusläns museum.

Om en fornlämning berörs av en planerad byggnation eller av något planerat markingrepp, ta kontakt med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är den myndighet, som behandlar och beslutar i ärenden som rör ingrepp i fornlämning samt fornlämningars skyddsområde. Tillstånd krävs från Länsstyrelsen inför markingrepp i fornlämning. Under vissa omständigheter kan det vara motiverat, att bevilja ingrepp i fornlämningar, men ofta ställs kravet på att ingreppet ska föregås av en arkeologisk undersökning av något slag. En arkeologisk undersökning bekostas av exploatören.

Vi planerar för ett vägbygge, när ska vi ta kontakt med museet?

I samband med större ingrepp som exempelvis vägbyggen, bostadsområden och hamnområden är det viktigt, att i ett tidigt skede ta reda på om kända och icke kända fornlämningar kan komma att beröras. Vi är en samrådande part och yttrar oss i samband med exempelvis planprocesser. I ett inledande skede inför större exploateringsföretag kan det vara aktuellt med att en arkeologisk utredning utförs i syfte, att klargöra om icke kända fornlämningar kan förekomma inom det aktuella området..

Mer information om arkeologiska utredningar och undersökningar 

Frågor om Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Vad innebär det att en byggnad är  kulturhistoriskt värdefull?

Det finns inga enkla regler för vilka byggnader som kan anses vara kulturhistoriskt värdefulla. Bohusläns museum är en av flera parter i samhället som arbetar med att definiera vilka byggnader som kan anses värdefulla och som skall ses som delar i vårt kulturarv. Vi gör detta i samverkan med berörda kommuner, länsstyrelsen och allmänheten. Vi vill hävda att det finns många byggnader som är viktiga att bevara för att vi skall kunna bibehålla vårt Bohuslänska kulturarv och vår identitet. Vi ser vår roll som kunskapsinstitution kring vårt byggda kulturarv och vi gör det med god kunskap om landskapet Bohuslän och övriga kommuner som ingår i vårt område.

Vilka byggnader är skyddade?

Vissa byggnader eller bebyggelsemiljöer med höga kulturvärden kan ha ett skydd genom bestämmelser i detaljplaner. Vad som gäller specifikt för ditt hus finner du kunskap kring från respektive kommun eller deras hemsida.

Se länk: lista särskild sida med förteckning samt länkar till berörda kommuner i vårt område.)

Enstaka byggnader med mycket högt kulturvärden kan vara skyddat såsom byggnadsminne. I dagsläget finns det drygt 2000 anläggningar i hela landet som förklarats som byggnadsminnen. Vilka dessa byggnader är kan du få kunskap kring via länsstyrelsens hemsida.

Om det finns goda grunder kan vem som helst väcka fråga till länsstyrelsen om att en byggnad eller anläggning skall förklaras som byggnadsminne. Länsstyrelsen fattar det formella beslutet i frågan och ofta efter samråd med oss.

Kommunerna skall både i sin bygglovgranskning och sitt detaljplanearbete värna om kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse och anläggningar. Om du är husägare och är i stånd att förändra en byggnad är det bra om du känner till följande regler i plan- och byggnadslagens 8:e kapitel. Dessa regler gäller oavsett om byggnaden i fråga är skyddad i detaljplan eller ej:

  • 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
  • 14 § Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
  • Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
  • 17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

 

Bild på byggnanden Slottet vid Gustafsberg

Slottet Gustafsberg. Foto Bohusläns museum.

Jag har ett gammalt hus, kan det vara K-märkt?

Kunskapen kring om ett enskilt hus eller en miljö är värdefull finns i första hand att läsa i kommunernas kulturmiljöprogram. Samtliga kommuner inom vårt arbetsområde har låtit ta fram kulturmiljöprogram eller motsvarande och i några fall har de även uppdaterats under senare år i syfte att hålla kunskapen om kulturvärdena aktuell. Några kulturmiljöer har så stort värde att de är upptagna som riksintresse för kulturmiljövård.

Frågor om kulturarvsförmedling

Vi vill sätta upp en skylt vid en kulturmiljö, kan museet hjälpa oss?

Vi åtar oss uppdrag för skyltning av besöksmål. Vi erbjuder formulering av kunskapsinnehållet, text och bild, layout, produktion av färdig skylt samt råd och anvisningar för uppsättningen.  Vi kan också ta fram hela besöksmålskoncept i form av skyltar, foldrar, skrifter, webbanpassade PDF:er samt utställning för besöksmål.

Kan någon från Bohusläns museum komma och hålla ett föredrag?

Vi åtar oss gärna att hålla föreläsningar, föredrag och vandringar på plats inom kulturmiljö- byggnadsvård- och arkeologifältet. Även utbildningar kan anordnas. Kontakta Bohusläns museum för mer information och för att få svar på dina frågor.