Arkeologi och kulturmiljö

Kulturmiljö

Kulturmiljö

Bohusläns museum arbetar för en historia med mångfald och för en hållbar samhällsutveckling. Vårt arbetsfält är historien i landskapet Bohuslän. Vi söker ständigt ny kunskap om det västsvenska landskapets historia med dess kulturmiljöer. Det gör vi med kännedom utifrån olika aspekter rörande Bohusläns historia i samverkan med andra.

Genom Bohusläns museums mångåriga och systematiska kunskapsuppbyggnad om det bohuslänska landskapet är vi en god samarbetspartner i olika typer av projekt med kulturhistorisk inriktning. Vi är en självklar samverkanspart i arbetet med kulturarvet i Bohuslän. Vi har stor erfarenhet av att skriva och förmedla en historia med många dimensioner.

Vi utför olika typer av kulturhistoriska dokumentationer och analyser som berör Bohuslän. Vi har kompetens rörande exempelvis; kulturmiljöer, fornlämningar både på land och i vatten, byggnadsvård, skyddad och värdefull bebyggelse, kyrkor, kulturmiljöer och landskapets historia.

Vi svarar på era frågor och ger råd som berör kulturlandskapet och fornlämningar. Vi ger dig vägledning i ärenden som berör fornlämningar på land och i vatten. Vi är en remissinstans för kommuner och Länsstyrelse i frågor rörande kulturmiljöaspekter i samhällsplaneringen. Det rör såväl översiktsplanering, detaljplanering och enstaka bygglov.

kulturarv620x300

Vi erbjuder

Breda kompletta kulturmiljöunderlag rörande såväl bebyggelsefrågor, arkeologiska och andra frågor rörande landskapets historia och kulturmiljöer.

Inventeringar, antikvarisk medverkan och uppföljning av byggnadsminnen, kyrkor och övrig bebyggelse i Bohuslän.

Råd och kunskap om fornlämningar både på land och i vatten, byggnader och kulturmiljöer, såväl för privatpersoner och samhällsplanerare. Vi hanterar remisser rörande fornlämningar på land och i vatten, i samband med bygglov, detaljplanering och översiktsplanering.

 • Samarbete och samverkan med hembygdsföreningar, andra ideella föreningar, kommuner med flera.
 • Föredrag, seminarier, skyltprogram, böcker och andra skrifter, kurser med mera.
 • Vi utför på uppdrag tjänster som exempelvis kulturhistoriska landskapsanalyser, miljökonsekvensbeskrivningar, bebyggelseinventeringar, kulturhistoriska underlag, förstudier, informationstexter i form av broschyrer och skyltar.
 • Arkeologiska uppdrag läs vidare här.

Fornlämningar

I takt med att ett samhälle utvecklas och bebyggelsen förändras kommer vi förr eller senare i kontakt med spår och lämningar efter förhistoriska människors bosättningar och verksamheter, det vill säga fornlämningar. Fornlämningarna i landskapet tillhör och ska vara tillgängliga för alla. Det är allas skyldighet, att inte skada eller förstöra en fornlämning. Ansvaret för fornlämningarna delas av oss alla.

När markingrepp planeras inför exempelvis byggnation är det ditt ansvar att ta reda på om fornlämningar kan komma att beröras. I första hand ska fornlämningar bevaras, men ibland är det nödvändigt att välja mellan att bevara eller bebygga. Länsstyrelsen gör då en avvägning mellan byggprojektets betydelse och fornlämningens bevarandevärde. Om nyttan med byggprojektet anses överstiga värdet av att bevara fornlämningen, kan Länsstyrelsen besluta om att fornlämningen ska tas bort. Men först krävs att fornlämningen undersöks och dokumenteras, så att kunskapen om lämningen tas tillvara inför framtiden. Det är länsstyrelsen som beslutar när en arkeologisk undersökning ska ske.

Kulturmiljölagen

I kulturmiljölagens (SFS 1988:950) andra kapitel anges vad som är en fornlämning och vad som omfattas av lagskyddet. Enligt lagen är alla fornlämningar och området omkring dem skyddade. I januari 2014 trädde den nya Kulturmiljölagen i kraft. En viktig skillnad är nu, att man infört en kompletterande tidsbestämmelse, år 1850. Det innebär att lämningar som antas ha tillkommit 1850 eller senare inte har ett omedelbart skydd enligt nya kulturmiljölagen. De lämningar som uppfyller fornlämningskriterierna, och huvudsakligen kan antas ha tillkommit före 1850, betraktas idag som fornlämningar.

Enligt lagen är det förbjudet att bebygga, förändra, ta bort, gräva i, skada eller täcka över en fornlämning. Varje enskild fornlämning har ett skyddsområde som kallas för fornlämningsområde. Ett fornlämningsområde har samma lagskydd som en fornlämning. Ett fornlämningsområdes storlek beslutas av länsstyrelsen. Om markingrepp planeras i närheten av en känd fornlämning eller på en plats det kan finnas någon ännu inte upptäckt fornlämning är man skyldig, att i god tid kontakta länsstyrelsen. Detta ska ske innan något arbete påbörjats. Ingrepp i fornlämning samt dess skyddsområde kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Havets, sjöarnas och vattendragens lämningar är också skyddade enligt lag. Därför är det viktigt att känna till de maritima lämningarna inför exploatering. Exempelvis inför muddringar, förläggning av sjöledningar och hamnutbyggnader görs marinarkeologiska förstudier, granskning av sonardata, utredningar och undersökningar. Läs mer om marinarkeologiska uppdrag här.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Mycket av vår äldre bebyggelse, men även en hel del byggnader från sen tid, berättar om människor som levt på platsen, om olika verksamheter som funnits på platsen eller är viktiga identitetsbärare för en plats, genom sin historia eller sin arkitektur. Vissa byggnader kan vara unika medan andra kan ses som typiska för en plats eller ett område.  Att bevara och varsamt vårda den äldre bebyggelsen möjliggör för oss och våra efterkommande att uppleva och förstå en plats historia och utveckling.

I vårt arbete kring kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ingår bland annat:

 • att utföra bebyggelseinventeringar och lyfta fram de byggnader som har stora kulturhistoriska värden.
 • att medverka som samtalspart och rådgivare till kommuner och allmänhet kring planering och vid bygglov.
 • att verka som stöd för att nya detaljplaner beaktar och värdesätter kulturhistoriskt värdefull bebyggelsen och byggnader och att den värdefulla bebyggelsen erhåller nödvändigt skydd i dessa planer..
 • att ge stöd i form av rådgivning till husägare som är i färd med att bygga om och bygga till sina hus. När det gäller råd till husägare kring mer specifik frågor kring praktisk byggnadsvård samt traditionella material och byggmetoder vill vi i första hand hänvisa till våra kollegor på Slöjd & Byggnadsvård på Nääs i Floda (se länk).

Antikvarisk medverkan

För att förändra eller bevara en äldre kulturhistorisk byggnad krävs kunskap om traditionell bebyggelse, dess konstruktion och olika traditionella byggmaterial. Det är viktigt att en förändring görs med respekt för det äldre huset så att dess ursprung och historia förblir avläsbar.

Vi kan bistå som resurs med antikvarisk rådgivning och dokumentation under byggprojektets gång. Vi arbetar med framtagande av antikvariskt planeringsunderlag och antikvarisk uppföljning kopplade till ombyggnader, renoveringar och ändringar av byggnadsminnen, kyrkor och övrig bebyggelse i länet. Våra byggnadsantikvarier har den kompetens och erfarenhet som krävs för att ta uppdrag med antikvarisk medverkan. De är ett stöd under planerings- och byggprocessen så att de kulturhistoriska värdena tillvaratas.

Det innebär att vi kan vara antikvarisk medverkande i ärenden som berör byggnadsminnen, kyrkor eller i ärenden där det ställs krav på antikvarisk medverkan Förutom bebyggelseantikvarisk sakkunskap har vi även inom organisationen kompetens inom arkeologi, konservering och de naturvetenskapliga disciplinerna.

Vid antikvarisk medverkan står vi till tjänst med:

 • Bred kunskap om länets kulturmiljöer och – landskap samt dess bebyggelsetyper.
 • Bred kunskap om byggnadsvårdens metoder och material.
 • Förmedlande av kontakt med kunniga hantverkare.
 • Ett personligt men även kostnadseffektivt arbetssätt. En god kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland.
 • Hjälp med ansökningar om bidrag och tillstånd samt kontakt med myndigheter och hantverkare.

Kyrkoantikvariskt arbete

Kyrkorna är primärt rum för gudstjänst, men kyrkobyggnaderna bär samtidigt på ett viktigt historiskt arv. Vi har den sakkunskap och kompetens i frågor som rör hållbar vård och förvaltning av kyrkobyggnadernas historiska värden.

Kyrkobyggnader, kapell och begravningsplatser är bärare av viktiga delar av vårt kulturarv. Ett kulturarv som berättar om bygden, om traditionen kring det religiösa livet under olika skeden och som inte sällan utgör våra allra äldsta byggnadsverk.

Bild på renovering av interiör i Romelanda kyrka

Arbete pågår i Romelanda kyrka.

Samtliga kyrkobyggnader tillhörande svenska kyrkan och uppförda före 1940 är skyddade genom bestämmelserna i Kulturmiljölagens 4 kapitel. Även enstaka yngre kyrkobyggnader och begravningsplatser omfattas av detta skydd. De kyrkobyggnader och anläggningar som skyddas genom Kulturmiljögen får inte ändras på något väsentligt sätt utan tillstånd från länsstyrelsen.

Vi är sedan länge en självklar samtals- och samarbetspart i kyrkohistoriska frågor:

 • Vi finns till hands för rådgivning och vägledning inför förändringar och vårdåtgärder.
 • Vi utför den antikvariska medverkan som krävs i projekt där länsstyrelsen beviljat tillstånd och när projektet stöttas av Kyrkoantikvarisk ersättning.
 • Vi genomför de kulturhistoriska inventeringar av kyrkogårdar som krävs för att rätt kunna hantera kyrkogårdarnas kulturvärden.
 • Vi tar fram vård- och underhållsplaner för kyrkobyggnader. I byggtekniska frågor samverkar vi med Västarvet Kulturmiljö.
 • Vi samverkar med Västarvet Studio Västsvensk Konservering och har därigenom tillgång till en av Sveriges mest kompletta konserveringsateljéer kring vård av kyrkliga kulturföremål såsom textilier.
 • Vi svarar på frågor som rör kyrkohistoria generellt.

Kulturarvsförmedling

Landskapet och dess historia är en resurs såväl i utvecklingen av lokala besöksnäringar som för vårt eget välbefinnande. Vi berättar om länets kulturmiljöer och historia via föredrag, seminarier, skyltprogram, skrifter och böcker. Att förmedla det kulturhistoriska innehållet på en plats eller för en trakt är ett viktigt led i att låta kulturarvet visa sin potential som utvecklingsfaktor och identitetsskapare.

Hos oss finns en omfattande kunskapsbank kring äldre bebyggelse, fornlämningar och värdefulla kulturmiljöer. Vi har förutom välförsedda bibliotek och arkiv också byggnadsinventeringar, kyrkogårdsinventeringar, broinventeringar och andra specialinventeringar som berättar om länets kulturhistoria. Vi arbetar med att sprida information via exempelvis böcker, rapporter, skyltar vid kulturmiljöer och vid föredrag, kurser och fältvandringar i olika sammanhang.

Bild på kylt som beskriver fornlämningarna vid Blomsholm.

Skylt som beskriver fornlämningarna vid Blomsholm.